Stadgar för Antens Fiskevårdsområde

Inom Erska och Långareds socknar, Alingsås Kommun i Älvsborgs Län.

§ 1

Omfattning och syfte

Antens fiskevårdsområde, nedan benämnt fiskevårdsområdet, omfattar allt fiske i inom sjön Anten inom Erska och Långareds socknar. Områdets begränsning utgöres av regleringsdammen vid sjöns utlopp i Ålanda samt strandlinjens förlängning av tillrinnande vattendrag.

Fiskevårdsområdet utgör en sammanslutning av samtliga ägare av fiske ävensom övriga i 2 och 3 §§ lagen om fiskevårdsområden (LOFO) omnämnda fiskerättshavare i ovannämnda vatten.

Fiskevårdsområdets ändamål är att främja och ordna fisket i nämnda vatten samt att i större omfattning upplåta fiske genom försäljning av fiskekort till allmänheten.

§ 2

Tid

Fiskevårdsområdet är bildat för en tid av tio år räknat från och med den tidpunkt då beslut om bildande vunnit laga kraft. Denna tid kommer att automatiskt förlängas med tio år i sänder, om icke senast sex månader före den löpande giltighetstidens utgång, delägare som företräder minst en tiondel av det sammanlagda delaktighetstalet hos länsstyrelsen skriftligen anmäler att förlängning ej önskas.

§ 3

Delaktighet

Den delaktighet i fiskevårdsområdet, som tillkommer däri ingående fastigheter framgår av bitr överlantmätare Olov Sjödins fiskerättsutredning över sjön Anten från 1976-05-19, som bifogas stadgarna. Det åligger fiskevårdsområdets styrelse att om möjligt hålla utredningen aktuell.

§ 4

Delägarnas eget fiskande

Delägare behåller sin rätt att bedriva fiske inom det vattenområde där han äger fiskerätt, eller i hela sjön om årsstämman så beslutar. Delägare är underkastad de av fiskevården betingade bestämmelserna, som på ordinarie fiskestämma beslutas i avseende å redskap (beskaffenhet, antal), fisketider och dylikt.

§ 5

Upplåtelse

Upplåtelse av fiske sker inom fiskevårdsområdets vatten genom försäljning av fiskekort. De närmare villkoren för denna försäljning bestäms årligen på ordinarie fiskestämma.

§ 6

Tillskott

Förslår ej de till fiskevårdsområdet influtna medlen, som må för ändamålet användas, till betalning av klar och förfallen gäld, skall styrelsen i enlighet med 14 § lagen om fiskevårdsområden andra stycket hos delägarna uttaxera vad som erfordras för betalningsskyldighetens fullgörande. Därutöver kan delägare ej åläggas att lämna tillskott till fiskevårdsområdets verksamhet.

§ 7

Överskott

Den årliga behållna avkastningen skall disponeras på sätt som beslutas vid fiskestämma.

§ 8

Räkenskapsår

Fiskevårdsområdets räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 9

Fiskestämma

Ordinarie fiskestämma hålles årligen å tid och plats som styrelsen bestämmer, dock senast den 1 maj. Eljest skall fiskestämma hållas då styrelsen finner anledning därtill eller då minst 1/10 av delägarna till styrelsen ingiver skriftlig framställning därom med angivande av det ärende som skall behandlas.

§ 10

Kallelse

Kallelse till fiskestämma skall minst 14 dagar i förväg kungöras på sätt som styrelsen beslutar.

§ 11

Dagordning

Vid ordinarie fiskestämma skall förekomma:

1 Anteckning av närvarande.

2 Fastställande av dagordning.

3 Val av ordförande för fiskestämman.

4 Val av sekreterare för stämman.

5 Val av justeringsmän för stämman.

6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.

7 Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsårets förvaltning.

8 Revisorernas berättelse.

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Fråga om arvoden.

11 Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust.

12 Fråga om tillskott för annat ändamål än täckande av förlust.

13 Val av styrelse.

14 Val av revisorer.

15 Fråga om upplåtelse av fiske samt villkoren därför.

16 Fråga om huru fisket eljest skall utnyttjas under kommande verksamhetsår.

17 Övriga av styrelsen väckta frågor.

18 Av föreningens medlemmar väckta frågor.

19 Övriga frågor.

§ 12

Av medlemmar väckta frågor

Av föreningsmedlemmar väckta frågor skall för att kunna upptas till behandling skriftligen vara ingivna till styrelsens ordförande senast sju dagar före fiskestämma.

§ 13

Röstetal

Å fiskestämma skall, om inte annat med stöd av bestämmelsen nedan beslutas, varje delägare äga en röst. Den mening skall gälla, varom de flesta rösterna är ense. Vid lika röstetal skall lottning ske.

Om så före omröstning av någon delägare yrkas, skall dock röstning ske efter delaktigheten vid beslut, som reglerar i vilken omfattning delägarna skall få utöva sin fiskerätt enligt § 4 samt vid beslut om fördelning av överskott enligt § 7. Vid röstning efter delaktighet får icke någon rösta för mer än en femtedel av de sammanlagda vid fiskestämma företrädda delaktighetsavtalen.

§ 14

Tillkännagivande av delägarnas rätt att nyttja fisket

Fiskestämmas beslut om delägarnas rätt att nyttja fisket skall senast inom 30 dagar efter beslutets fattande kungöras för delägarna på sätt styrelsen finner lämpligt. Övriga meddelanden tillkännages på sätt stämman eller styrelsen beslutar.

§ 15

Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall bestå av 5 personer, av vilka en å fiskestämma utses till ordförande. För styrelseledamöterna utses två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för två år, dock att 3 ledamöter första gången väljs för ett år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassaförvaltare.

§ 16

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Alingsås kommun.

§ 17

Kallelse till styrelsesammanträde

Till styrelsens sammanträden skall kallas samtliga ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen är beslutför med3 ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening flertalet omfattar. Vid lika röster äger ordföranden utslagsröst.

§ 18

Teckna firma

Fiskevårdsområdets firma tecknas förutom av styrelsen, av ordföranden eller kassaförvaltaren var för sig.

§ 19

Protokollföringsskyldighet

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

§ 20

Granskning av styrelsens förvaltning

För granskning av styrelsens förvaltning och fiskevårdområdets räkenskaper skall på ordinarie fiskestämma för tiden till nästa ordinarie stämma utses 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

§ 21

Förvaltningsberättelse, räkenskaper, revisionsberättelse

Det gångna verksamhetsårets förvaltningsberättelse samt avslutade räkenskaper skall överlämnas till revisorerna senast den 1 mars.

Revisionsberättelsen skall hållas tillgänglig för delägarna senast den 1 april, dock senast 14 dagar före ordinarie fiskestämma.

Revisorerna skall alltid äga taga del av protokoll, räkenskaper och fiskevårdsområdets övriga handlingar.

§ 22

Upplösning

Sedan beslut att fiskevårdsområde skall upphöra eller upplösas vunnit laga kraft och alla kända skulder betalats, skall fiskevårdsområdets tillgångar fördelas mellan delägarna efter delaktigheten.

R. Schmuul

Förrättningsman