Sjöfakta

Anten benämns på 1300-talet som Alti efter det fornnordiska alpi vilket betyder svan.

Anten är en typisk västsvensk klarvattensjö vars stränder ofta består av svallad morän. Omgivningen närmast sjön utgörs till största delen av blandskog med stort inslag av ek. 37 % av strandlinjen mestadels i norra delen av sjön utgörs av jordbruksmark. Vattnet som tillförs Anten kommer via småbäckar och åar från ett tillrinningsområde som är 11 gånger större än sjöns yta. Sjöns utflöde i sydligaste ändan av sjön är reglerat med en amplitud av 0,5 meter. Utflödet rinner via Ålandasjön till Mjörn och vidare ut i Säveåns vattensystem, som mynnar ut i Göta Älv i Göteborg.

Anten är en mycket fiskrik sjö med ca 18 olika fiskarter. Abborren är den dominerande men det är också välförsett med gädda, siklöja och mört. Öring, lake och ål är andra vanliga fiskarter.

Under början av 1900-talet trafikerades sjön av med ångbåt för gods osh passagerare. Ångbåtstrafiken anslöt till den år 1900 invigda smalspåriga järnvägen Västergötlands – Göteborgs järnvägar, som löper längs Antens västra strand. 1970 gick det sista reguljära tåget men det går utmärkt att resa med ånglok på museijärnvägen längs sjöns västra strand mellan Anten och Gräfsnäs.

Fakta om sjön Anten

Höjd över havet: 65,9 m.

Areal: 1853 hektar

Maxdjup: 30 meter.

Medeldjup: 16,5 meter.

Volym: 306 milj m 3

Strandlinjens längd: 44,9 km.

Antal öar: 8 st (areal ≥ 0,01 ha).

Årlig avrinning: 96 milj m 3  .

Teoretisk omsättningstid: 3,2 år.
Karta över Anten